زکات زیبایی

۱۵ شهریور ۱۳۹۷
زکات زیبایی عفت و پاکدامنی است.

دیدگاهتان را بنویسید