تا به چه رسید؟

۱۵ شهریور ۱۳۹۷
چرا بعضی به گدایی عشق می پردازند و بعضی به حراج عشق؟ باید از چه گذشت تا به چه رسید؟

دیدگاهتان را بنویسید