زنان تاریخ ساز آمریکایی در سال 2016

۱۵ شهریور ۱۳۹۷
اگر بگویند سالی را نام ببرید که زنان مسلمان باعث افتخار آفرینی بیشتر برای آمریکا شده اند. قطعا 2016 همان سال است.

دیدگاهتان را بنویسید