شب تاریکی

۱۵ شهریور ۱۳۹۷
پشت بعضی از نگاه های مسومو و صحبت های فریبا دره هولناکی از سقوط و شب تاریکی از بدبختی است.

دیدگاهتان را بنویسید