وصیتنامه شهید عباس بابایی به همسرش

وصیت نامه عباس بابایی
۱۵ اسفند ۱۳۹۶

ملیحه جان!

باید قول بدهی که همیشه باحجاب باشی، همیشه با ایمان باشی به مردم کمک کنی و به همه محبت کنی .

حجاب!!!

حجاب را خیلی زیاد رعایت کن.

دیدگاهتان را بنویسید